FAQ - Veel gestelde vragen


Wanneer is iets een afvalstof en wanneer niet?

De Wet Milieubeheer beschrijft een afvalstof als elk materiaal of voorwerp waarvan men zich ontdoet. In twee situaties worden vrijgekomen materialen en voorwerpen niet als afval gezien:
1. Bijproducten die zijn ontstaan bij een productieproces.
2. Andere materialen en voorwerpen die producten zijn geworden (einde-afvalstatus).

1. Bijproducten
Volgens Rijkswaterstaat is er sprake van een bijproduct als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan ( RWS leefomgeving kaderrichtlijn):

 • Het is zeker dat de stof of het voorwerp zal worden gebruikt.
 • De stof of het voorwerp kan onmiddellijk worden gebruikt zonder verdere andere behandeling dan die bij de normale productie gangbaar is.
 • De stof of het voorwerp wordt geproduceerd als een integraal onderdeel van een productieproces.
 • Verder gebruik is rechtmatig, met andere woorden: de stof of het voorwerp voldoet aan alle voorschriften inzake producten, milieu en gezondheidsbescherming voor het specifieke gebruik en zal niet leiden tot over het geheel genomen ongunstige effecten op het milieu of de menselijke gezondheid.

2. Einde-afvalstatus
Rijkswaterstaat geeft aan dat vrijgekomen materialen en voorwerpen niet meer als afval getypeerd hoeven te worden wanneer het producten zijn geworden. De aanduiding "einde-afvalstatus" word verleend wanneer (RWS leefomgeving kaderrichtlijn):

 • Zij een behandeling voor nuttige toepassing, waaronder een recycling behandeling, hebben ondergaan.
 • Het voorwerp wordt gebruikelijk toegepast voor specifieke doelen.
 • Er is een markt voor of er is vraag naar de stof of het voorwerp.
 • De stof of het voorwerp voldoet aan de technische voorschriften voor de specifieke doelen en aan de voor producten geldende wetgeving en normen.
 • Het gebruik van de stof of het voorwerp heeft over het geheel genomen geen ongunstige effecten voor het milieu of de menselijke gezondheid.

Veel recyclebare stoffen, zoals oud papier en kunststof snijresten, blijven het status "afval" behouden als er aan de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan. Voor specifieke vragen kunt u contact zoeken met de gratis Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat via telefoonnummer 088-602 7979 (bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur) of via het online contactformulier.

Wie mag mijn afval ophalen?

Afval, dus ook recyclebaar afval zoals oud papier en kunststof snijresten, mogen alleen worden afgehaald door personen en bedrijven die geregistreerd zijn op de landelijke lijst voor Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars. Dit is de zogenoemde VIHB-lijst. Hoofdstuk 15 van het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 meldt het volgende:
De Wet Milieubeheer zegt in het eerste lid van artikel 10.37 dat het verboden is om zich van afvalstoffen te ontdoen door ze aan een ander af te geven. In het tweede lid van het artikel wordt geregeld aan wie wel mag worden afgegeven. Dat zijn onder andere bevoegde inzamelaars en verwerkers. Bij het afgeven van afvalstoffen wordt gedoeld op de feitelijke/fysieke overdracht van de afvalstoffen, waarbij de juridische eigendomsverhouding niet relevant is. Personen en bedrijven die bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen inzamelen, vervoeren, verhandelen of bemiddelen, moeten sinds 1 mei 2004 geregistreerd zijn op de landelijke VIHB-lijst (vervoerders, inzamelaars, handelaars, bemiddelaars lijst). Zonder vermelding op de lijst mag er niet worden ingezameld, vervoerd tegen vergoeding, gehandeld of bemiddeld in afvalstoffen in Nederland. In de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen zijn criteria vastgesteld voor vermelding op de lijst en voor beëindiging van een zodanige vermelding De vermelding op de lijst is vijf jaar geldig, hierna dient opnieuw een aanvraag te worden ingediend. De VIHB-lijst wordt beheerd door de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)."
Een overzicht van personen en bedrijven die geregistreerd zijn op de landelijke VIHB-lijst kunt u inzien op de site van het niwo.

Hoeveel geld kan ik besparen met meer gescheiden inzameling?

Dit is voor elk bedrijf verschillend en hangt onder andere af van de bedrijfsactiviteit en bedrijfsgrootte. Afvalkosten kunnen oplopen tot 3% van de omzet. Dit kan sommige gevallen de helft van de winstmarge zijn. Met afvalpreventie kan er flink bespaard worden op de inkoop van grondstoffen en halffabricaten. Die besparingen zijn snel al 10 tot 20 keer groter dan de besparing op kosten voor de afvoer van afval. Door zicht te krijgen op het afval dat het bedrijf verlaat, kan goed worden ingeschat hoeveel kostenbesparing er mogelijk is voor uw bedrijf. De kans is groot dat een flink deel van de winstmarge via de afvalcontainer het bedrijf verlaat.

Moet ik bedrijfsafval gescheiden inzamelen?

Op grond van de Wet Milieubeheer zijn bedrijven met een vergunningplicht door de overheid verplicht om hun afval te scheiden. Als een bedrijf geen vergunningsplicht heeft, zoals diverse beroepen die thuis worden uitgevoerd, geldt er geen scheidingplicht. Bij deze bedrijven kan men het afval op dezelfde manier scheiden zoals bij huishoudens wordt gedaan. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de minimale hoeveelheden waarbij het afval moet worden gescheiden. In het geval van gevaarlijke afvalstoffen geldt er altijd een scheidingplicht voor vergunningplichtige bedrijven.

Afvalstoffen Minimale herbruikbare hoeveelheid per week in het restafval, waarbij afvalscheiding geldt
Elektrische en elektronische apparatuur0 kg (dus altijd)
Papier en karton0 kg (dus altijd)
Folie0 kg (dus altijd)
EPS (piepschuim)1 rolcontainer van 240 liter (circa 3 kg)
Plastic bekersongeveer 500 bekertjes
Overige kunststoffen25 kg
Autobanden5 banden
GFT en/of Swill200 kg
Groenafval200 kg
Houten pallets2 pallets (circa 40 kg)
Overig houtafval40 kg
Glazen verpakkingenrolcontainer van 240 liter halfvol (ongeveer 30 kg)
Metalen40 kg
Steenachtig materiaal/puin0 kg, maar bij incidentele hoeveelheden 1 m3
Textiel40 kg
Glas- en steenwol25 kg
Overig afval, bedrijfs- of proces specifiekafhankelijk van situatie, overleg met bevoegd gezag

Bij de bovenstaande tabel geldt de uitzondering dat er niet apart hoeft worden ingezameld als de kosten voor inzameling en verwerking van de gescheiden in te zamelen afvalstroom meer dan 45 euro per ton hoger liggen dan de kosten voor de inzameling en verwerking van het restafval. In bedrijfs- of processpecifieke situaties kunnen grote hoeveelheden afval vrijkomen die uit één materiaal bestaan, zoals deegresten uit industriële bakkerijen. In dit geval kan de overheid vragen om afvalscheiding en apart afvoeren van dit afval. In de praktijk is dit ook vaak voordeliger.

Wat is afvalpreventie

Afvalpreventie is het voorkomen van afval. In het bedrijf kan er op verschillende manieren voor gezorgd worden dat afval wordt voorkomen:

 • Controleren van voorraden om te veel inkoop te voorkomen
 • Bederfelijke producten (verf, melk) in de gaten houden (first in, first out)
 • Productieverliezen verder inperken door technische maatregelen
 • Gebruik van navulverpakking of retourverpakking
In het werkboek "Meer Besparen op Afval" wordt er verder op afvalpreventie ingegaan.

Welk soort afval kan apart worden gehouden?

Welk soort afval kan apart worden gehouden? Praktisch alle soorten materialen en producten kunnen voor recycling apart worden gehouden. Uitzonderingen zijn zaken als hygiëne producten, zoals papieren droogdoekjes. In sommige gevallen kan de hoeveelheid apart te houden afval te weinig zijn om gescheiden inzameling kostenbesparend of kostendekkend te laten zijn. Voorbeelden van materialen die apart worden gehouden zijn:

 • Oud papier/karton
 • Kunststoffen (bv folie, zakken, big-bag's, piepschuim, plastic bekers)
 • Batterijen
 • Frituurvet
 • GFT en/of swill (swill is organisch plantaardig keukenafval)
 • Groen afval
 • Hout (zaagsel, spaanders, pallets, sloophout e.d.)
 • Glas (zowel verpakkingen als flessen en potten als vlakglas van bv. ramen)
 • Metalen (schroot)
 • Textiel (al dan niet draagbaar)
 • Glas- en steenwol
Voorbeelden van producten die apart gehouden worden voor hergebruik of recycling zijn:
 • Autobanden (in vrachtwagenbanden zit handel; ze worden karkassen genoemd en van een nieuw loopvlak voorzien)
 • Elektrisch en elektronisch afval
 • Mobiele telefoons
 • Cartridges van printers
 • Kledinghangers
Er zijn verschillende materialen die worden ingezameld, zoals:
 • Schoorsteenpuin en ovensteen
 • Oplosmiddelen
 • Tandartsafval
 • Gips

Dit laat zien hoeveel verschillende soorten materialen er worden ingezameld. Mocht u een materiaal hebben waarvan u denkt dat er een afnemer voor is, plaats het dan op de marktplaats voor afval op deze site.